Privacy Policy

 

GDW PROVANT gaat als gerechtsdeurwaarderskantoor voortdurend om met vertrouwelijke informatie. Aan de bescherming van uw privacy hechten wij dan ook het grootste belang.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie over :

- welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt;
- waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt;
- aan wie deze persoonsgegevens worden doorgegeven;
- hoe lang deze persoonsgegevens worden bewaard;
- welke rechten u heeft en hoe u ze kan uitoefenen;

 

Dit privacybeleid zal indien nodig worden geactualiseerd. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op onze website onder “Privacy Policy”.

 

1.WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

BVBA GDW PROVANT

KBO 0553 681 740

Sint-Jobsstraat 21

2200 HERENTALS

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor vragen/klachten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact nemen met onze DPO (Data Protection Officer), de heer Paul Rollier (privacy@gdwprovant.be)

 

2.WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

 • Persoonsgegevens van u zelf ontvangen

Uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres,…) nodig om u op een vlotte manier te bereiken.

 • Persoonsgegevens verzameld door ons systeem

Uw financiële gegevens (rekeningnr., naam titularis van rekening,…) wanneer een betaling wordt uitgevoerd op onze (derden)rekening.

 • Persoonsgegevens ontvangen van derden

Van de opdrachtgevers ontvangen wij alle gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken  (opgesomd in artikel  519 Gerechtelijk Wetboek). Het gaat hierbij over identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum,…), gegevens over de vordering, alsook onderliggende gegevens nodig zijn vragen of betwistingen van betrokkenen te kunnen beantwoorden.

 • De persoonsgegevens ontvangen van authentieke bronnen

Als gerechtsdeurwaarderskantoor kunnen we volgende authentieke bronnen raadplegen:

- Rijksregister
- Centrale Bestand van Beslagberichten (CBB):
- Register van de Dienst Inschrijving Voertuigen:
- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening:
- Registratiekantoor

 

3.WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de wettelijke opdracht van de gerechtsdeurwaarder. De taken waarvoor de gerechtsdeurwaarders bevoegd zijn, worden opgesomd in artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het gaat onder meer om:

- opstellen en betekenen van exploten;
- verrichten van vaststellingen;
- Toezicht houden op toegelaten loterijen en wedstrijden;
- Uitvoeren van solvabiliteitsonderzoeken en het afleveren en opstellen van vermogensrapporten;

Daarnaast worden ook gegevens verzameld voor o.m. de facturatie van onze diensten

 

4.AAN WIE WORDEN PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN EN WAAROM?

 

 • Aan onze opdrachtgever

De gerechtsdeurwaarder heeft een informatieplicht tegenover zijn opdrachtgever. Hierbij wordt enkel de noodzakelijke informatie meegedeeld die betrekking heeft op de solvabiliteit van de betrokkene.

 • Aan de advocaat van de opdrachtgever

De noodzakelijke gegevens met betrekking tot de procedure worden doorgegeven aan de advocaat van de opdrachtgever. Zo zal de advocaat (ter voorbereiding) op de zitting voor de rechtbank immers dienen te beschikken over een kopie van de dagvaarding en van de onbetaalde facturen waarvoor gedagvaard is.

 • Aan de collega-gerechtsdeurwaarders

De bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder is beperkt tot de grenzen van zijn gerechtelijk arrondissement. Wanneer de betrokkene in een ander gerechtelijk arrondissement woont, zal de gerechtsdeurwaarder beroep doen op een collega-gerechtsdeurwaarder van dat andere gerechtelijk arrondissement.

Aan de arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders van Antwerpen wordt informatie met betrekking tot uithuiszettingen en gerechtelijke openbare verkopen meegedeeld. Deze informatie is enkel toegankelijk voor de Antwerpse gerechtsdeurwaarders.

 • Aan de overheid

De griffies van de rechtbanken ontvangen de originele dagvaarding met daaraan gehecht een uittreksel uit het rijksregister. De politie ontvangt een lijst met de adressen en gegevens van betrokkenen wanneer de gerechtsdeurwaarder op beslagronde gaat.

 • Aan andere verwerkers

Met andere verwerkers (vb. slotenmaker, vertaler, veilingzaal,…) wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze verwerkers ontvangen enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun diensten.

 

5.HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de realisatie van het doel waarvoor ze werden verwerkt.

Gelet op mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen, worden de gegevens bewaard gedurende een periode van tien jaar na het definitief afsluiten van het dossier.

 

6.WELKE RECHTEN HEEFT U ALS BETROKKENE EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?

 

 • Recht op inzage

U heeft het recht om GDW PROVANT te vragen of uw persoonsgegevens verwerkt worden, en in dat geval, om die gegevens in te kijken en er bijkomende informatie over te ontvangen.

U heeft het recht om een afschrift te krijgen van de verwerkte gegevens.

 • Recht op verbetering van persoonsgegevens

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren.

 • Recht op gegevenswissing indien:

- Uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
- Uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
 • Recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kan zich richten tot privacy@gdwprovant.be om uw rechten uit te oefenen. Vooraleer de gevraagde gegevens u worden meegedeeld, zal u uw identiteit dienen te bewijzen.

 

7.BASIS

 

De General Data Protection Regulation, afgekort GDPR, van kracht sinds 25/05/2018.