Factuurvoorwaarden

GDW Provant hanteert volgende factuurvoorwaarden:

 

1.Betwistingen omtrent een factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven te gebeuren. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.
2.Bij niet-betaling heeft de gerechtsdeurwaarder het recht om alle lopende dossierbehandelingen te schorsen tot betaling van de achterstand.
3.De factuur is betaalbaar, netto zonder korting, uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum op bovenvermelde rekening..
4.Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, wordt er uitdrukkelijk gesteld dat, zonder enige ingebrekestelling, elke vervallen en niet betaalde som van rechtswege intresten zal meebrengen ten belope van 10%/jaar vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien wordt het bedrag van de factuur, kosten en taksen inbegrepen, ten titel van strafclausule, met 10% verhoogd, met een minimum van 50 €.
5.Bij gebreke zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, alsmede eventueel het vredegerecht van het kanton Westerlo.
6.In alle gevallen waar onze aansprakelijkheid wordt weerhouden voor een bepaald schadegeval is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de gerechtsdeurwaarder verzekerd is.